คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดีพิศาลธุรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุญาดา รุ่งทินพุทธิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธนณัฎฐ์ แจ้งสามสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย เชาวน์เกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสำลี ศรีระพุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ปัญญะธารา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปานชัย แก้วอัมพรดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตบุญวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูขันติวโรภาส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี นามคุณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : คุณพชร มโนธรรมรักษา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา