คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา นิยมาภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภารดี เภตรากาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ จริยาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุญาดา รุ่งทินพุทธิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภา จันทร์สำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย เชาวน์เกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ กะลำพะบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายประทุม พ่วงเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ บุตรพิบูลมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต..อ. วีระชัย กรานคำยี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตบุญวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูขันติวโรภาส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี นามคุณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : คุณพชร มโนธรรมรักษา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา