ลูกจ้าง

นางพร ผิวนวล
แม่ครัว

นางมณี กิ่งข่อยกลาง
แม่ครัว

นางดรุณี มหิทธิ
แม่ครัว

นางกุยลั้ง ปานอ่อน
แม่บ้าน

นายสุรทิศ เลาะไธสง
นักการภารโรง