ลูกจ้าง

นางกุยลั้ง ปานอ่อน
แม่บ้าน

นางสุนันทา คชชาญ
แม่บ้าน

นางดรุณี มหิทธิ
แม่ครัว

นางชลิดา ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด