ลูกจ้าง

นางดรุณี มหิทธิ
แม่ครัว

นางกุยลั้ง ปานอ่อน
แม่บ้าน