กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญ
ครู คศ.2

นายฌานสมิทธิ์ โชติพศุตม์ภัค

นายวัชรินทร์ ปิ่นสุภา