กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญ
ครู คศ.2

นายฌานสมิทธิ์ โชติพศุตม์ภัค
ครูศิลปะ

นายวัชรินทร์ ปิ่นสุภา
ครูดนตรี