ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนประถมนนทรี  ตั้งอยู่เลขที่   66/1  ซอย 79  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10120  โทรศัพท์ 02-2400697 /  โทรสาร  02-2400697  
e-mail:P_nonsee@hotmail.co.th    website:  www.prathomnonsee.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 2)  ถึงระดับประถมศึกษา (.1-.6)  มีเนื้อที่  9  ไร่  1  งาน 
83 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 3 แขวง ได้แก่ แขวงช่องนนทรี  แขวงคลองเตย  แขวงทุ่งมหาเมฆ

          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนประถมนนทรี ได้จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากเงินงบประมาณ  กองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  รับนักเรียน  เมื่อ 14 มกราคม  2510  โดยให้ นายนิมิตร  ราชาคณะ  หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ในระยะเริ่มแรกรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และประถมศึกษาปีที่  5   

          .. 2517 โรงเรียนเปลี่ยนสังกัดจากกองการศึกษาพิเศษไปสังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษา  โรงเรียนประถมนนทรีได้โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม  ..  2523  ด้วยเหตุผลเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  และเป็นตัวอย่างของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเช่นเดียวกันกับโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด   จำนวน  38  โรงเรียน   .. 2546  โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

     พ.. 2546  ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝันและได้ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2549

     พ.. 2547  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา(รอบแรก)ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานระดับดี ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.. 2547

     พ.. 2550  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีมาก

     ปี .. 2555 โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  ระดับดี