กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 022400697
อีเมล์ : phatjung2010@hotmail.com

นายพิธิวัฒน์ อะทะพรม
ครูคอมพิวเตอร์