กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง
ครู คศ.1