กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง
ครู คศ.1