กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโสภณ สุขประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ