กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์
ครู คศ.1