กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2