กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0814132329
อีเมล์ : rakwongritkung@gmail.com

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 081-2747103
อีเมล์ : yada2410@hotmail.com