กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น