วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

         มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา               

มีคุณธรรมนำความรู้      มีความเป็นไทย

ใช้ชีวิตพอเพียงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ปรัชญา

สุวิชาโน ภวํโหติ

  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ