กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
พรบ.คุ้มครองเด็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
พรบ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
ประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
ประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.04 KB
มอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.29 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาข้นั พื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.7 KB