กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.99 KB
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB