กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิรารัตน์ รัตนวัน ครูประจำชั้น ป6/2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เยาวเรศ อัจจุตมานัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2