กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรรณวิษา กูลแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววัลลภา พลับน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2