กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิรารัตน์ รัตนวัน ครูประจำชั้น ป6/2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปัณฐวิชญ์ จารุศรีกิตติวุฒิ
ครู คศ.2

เยาวเรศ อัจจุตมานัส
ครู คศ.3