กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวอมรรัตน์ วัณณะพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์
ครู คศ.3

นางสงกรานต์ วรรณแสง ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง

นางสำเนียง ชัยเดช ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง