ปฐมวัย

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น

นางสาวอัญชนา สุทธิสนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางอรนิชา สดใจ ครูประจำชั้นอนุบาล3ขวบ
ครูผู้ช่วย

นางแป้น ศุภลักษณ์
ครูพี่เลี้ยง