ปฐมวัย

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพนิดา โสมวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางอรนิชา สดใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางแป้น ศุภลักษณ์
ครูพี่เลี้ยง

สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1