กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุไรวรรณ กะลำพะบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นันท์พัทธนันท์ เชื้อแก้ว
ครู คศ.2

นายโสภณ สุขประเสริฐ
ครู คศ.1