กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโสภณ สุขประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุไรวรรณ กะลำพะบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2