กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศุจีภรณ์ จันขอนแก่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2