ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิตร ราชาคณะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ม.ค. 2510- 21 มี.ค. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล วัติรางกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มี.ค. 2510 - 30 มิ.ย. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร มูลลาภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ส.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2521
ชื่อ-นามสกุล : ม.ร.ว.สุรธวัช ศรีธวัช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2521 - 30 ก.ย. 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สัตยุตม์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2524-1 ก.พ. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสว่างจิตต์ อปานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ. 2525-30 ก.ย.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษย์ฎ์ กมลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2530 - 8 พ.ย. 2534
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงรัตน์ โอสถสงเคราะห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2534 - 30 ก.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ ผลชอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2536 - 3 ก.ย. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชะลอ มงคลการุณย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ก.พ. 2540 - 12 พ.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาสดิ์ หาญกลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย. 2541 - 23 พ.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ วรรณวงศ์สอน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 .พ.ย 2543 - 25 .มค. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ผลัดรื่่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ม.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ทองเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ย. 2550 - 12 พ.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค. 2551 - 17 พ.ค 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา กำมะหยี่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิ.ย 2555 - 1 ธ.ค.2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2557 -2559
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี นามคุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2559-ปัจจุบัน