กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1