กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 022400697
อีเมล์ : wongsawat.sumonta@gmail.com

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0860449155
อีเมล์ : teacherchonrat@gmail.com

นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1