กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
ครู คศ.1