กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
ครู คศ.1