ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ย. 57 การจัดกิจกรรมค่าภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ " สานใจสายสัมพันธ์ EIS "
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/25557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
โรงเรียนประถมนนทรี
09 ต.ค. 57 ถึง 11 ต.ค. 57 ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี