กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอุทิศ หมายมั่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอรรครพล รัตนวัน
ครูคอมพิวเตอร์