กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอุทิศ หมายมั่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชิดชัย สะเทียนรัมย์
ครูคอมพิวเตอร์