ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนประถมนนทรี (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ่นทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT) จำนวน 44 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ณ บริเวณอาคารโดม
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,13:18   อ่าน 46 ครั้ง