ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน รายวิชา การปฏิบัติการสอน ๓ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน รายวิชา ศษ๓๙๑ การปฏิบัติการสอน ๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนประถมนนทรี พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:18   อ่าน 33 ครั้ง