ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนประถมนนทรีได้ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีนายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะครู เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในการทำดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งตระหนักถึงการพัฒนาประเทศชาติ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานถอดรหัสพุทธะสู่จิตใจ ฐานประถมนนทรีสามัคคีคือพลัง ฐานพึ่งตนเอง บทเพลงแห่งชีวิต ฐานนิทานคุณธรรม และฐานวิปัสสนาแสงปัญญานำชีวิต โดยการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

#โรงเรียนประถมนนทรี

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,12:59   อ่าน 73 ครั้ง