ภาพกิจกรรม
การสอบ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๖ มี.ค.๖๒)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจัดทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์National Test=NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน ๔๙ คน นักเรียนเข้าสอบครบตามจำนวน โดยมีครูที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนวัดด่านจำนวนสองคนมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุมสอบห้องสอบที่หนึ่งและสอง ในการนี้มีนางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,18:55   อ่าน 48 ครั้ง