ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์สมาคม YWCA กรุงเทพฯ (๗ ก.พ.๖๑)
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี คณะครูและนักเรียนได้ต้อนรับนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการแม่อุปถัมภ์ สามาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนทุนจำนวน ๑๒ คน ประกอบไปด้วย ๑.เด็กชายชยานนท์ มวลคำลา ๒.เด็กหญิงปาลิดา สุริโย ๓.เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทะวี ๔.เด็กหญิงกนกวรรณ กางถิ่น ๕. เด็กหญิงวรนุช โตสาระเดช ๖.เด็กหญิงศิริรัตน์ หาญศึก ๗. เด็กชายบดินทร์ อินทร์เพ็ง ๘.เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสนสุพรรณ ๙.เด็กชายอัยสิทธิ์ สระสิริ ๑๐. เด็กหญิงวาสนา บุญประเสริฐ ๑๑. เด็กชายสมชาย พิมพ์วงษา ๑๒.เด็กชายอัศนีย์ นิลแสง ทุนละ ๙๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างการมอบทุนนั้นได้มีการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน อำนวยการฝึกซ้อมโดยคุณครูวัชรินท์ ปิ่นสุภา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีได้นำท่านเลขาธิการและคณะเยี่ยมชมห้องเรียนสายชั้นอนุบาลโดยมีคุณครูธีวาวรรณ พันธ์ดีให้การต้อนรับ จากนั้นได้นำชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนการศึกษาพิเศษโดยมีคุณครูภาระวี สุทธิฉันท์ให้การต้อนรับ รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน โดยมีคุณครูสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ หัวหน้าห้องสมุดให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปลาและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดยมีคุณครูอุทิศ หมายมั่นและนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับจากนั้นจึงเดินทางกลับ ในโอกาศนี้ทางคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีขอขอบคุณทางสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมในโอกาสต่อไป ภาพ/ข่าว นางสาวอรนิชา สุดใจและนางสาวชลรัตน์ กอหาญ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,16:47   อ่าน 473 ครั้ง