คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐภัทร ชิณวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชกรณ์ พลายบัว
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรมน แซ่กอ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชชา เกษมเจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกมลภพ โพสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิติภูมิ สุปินะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิการ์ ผู้มีสัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธีรา คันทะวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญาณี ไชยศรีสัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเทโพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐนันท์ ชิณวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิติชัย เบญจโกสุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชพล แซ่เฉิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรรชัย บุตรนาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัญธร ผาสุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมธาพร สว่างวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวรรธน์ แก้วสอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรฤทัย ทองสุพรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐมล นนทมาลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคุณธรรม คำแหงพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4