คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : 1. ด.ญ. เกตน์สิรี เหมดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 2. ด.ญ. วิภากร มะลิเลิศ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 3. ด.ช.พิทยาธร มั่นสมสกุลชัย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 4. ด.ญ.ปัทมาภรณ์ บำเพ็ญ
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 5. ด.ช.บวรวิชญ์ ปรีชา
ตำแหน่ง : ประธานสีส้ม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 6. ด.ญ.ชนิกานต์ มากวิไลย์
ตำแหน่ง : รองประธานสีส้ม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 7. ด.ญ.พชรนันท์ เพ็ชรสันทัด
ตำแหน่ง : รองประธานสีฟ้า
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 8. ด.ญ.พรสุดา แฝงเมืองคุด
ตำแหน่ง : รองประธานสีเขียว
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 9. ด.ช.ก้องภพ ช่างฟ้อน
ตำแหน่ง : รองประธานสีเหลือง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 10. ด.ช. ณรงค์ชัย ท่าทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวินัยปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 11. ด.ญ.พัชรพร โสภณศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัยปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 12. ด.ญ.จินดา สันตะวาลิ้ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัยปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 13. ด.ญ.สุพัชตรา พาลาด
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัยปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 14. ด.ญ.วิมลรัตน์ แสนสุพรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัยปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. พรพณา เชื้อคำฮด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 16. ด.ญ.ศิริวรรณ พิมพ์วงษา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 17. ด.ญ.สมพร นารี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 18. ด.ญ.ศิริรัตน์ หาญศึก
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 19. ด.ญ.บุบผาวัลย์ เติมสมบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 20. ด.ช.ปภังกร ด่านสิงห์ชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 21. ด.ญ.ธิดารัตน์ พักตร์เรืองฉาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 22. ด.ญ.กชกร สุขกระจ่าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 23. ด.ช.ปานณวัฐ กองสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 24. ด.ญ.สิริลักษณ์ ทัศนะพงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 25. ด.ญ.สุพิชฌาย์ ปินตาเสน
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 26. ด.ญ.กัญญภรณ์ เผ่าภูธร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 27. ด.ญ.พรกนก รับพระเสถียร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 28. ด.ช.นพนันท์ อัมพรเศวต
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 29. ด.ญ.ปริฉัตร ชัยดวง
ตำแหน่ง : ฝ่ายตรวจเวรสี
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 30. ด.ญ.พรนิชา ขอชัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายตรวจเวรสี
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : 31. ด.ญ.นริญญา ชัยเดช
ตำแหน่ง : ฝ่ายตรวจเวรสี
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6