ครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล

สิบเอกอัญชนา สิทธิสนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวอรนิชา สุดใจ ครูประจำชั้นอนุบาล3 ขวบ