ครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

สิบเอกอัญชนา สิทธิสนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอรนิชา สุดใจ ครูประจำชั้นอนุบาล3 ขวบ