ครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวพนิดา โสมวงศ์ ครูอนุบาล1
ครู คศ.1

สิบเอกอัญชนา สิทธิสนธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรนิชา สุดใจ ครูประจำชั้นอนุบาล3 ขวบ