ครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0861058268
อีเมล์ : theevawon-dear@hotmail.com

นางสาวพนิดา โสมวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอรนิชา สุดใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0804868207
อีเมล์ : sayo-nuy@hotmail.com