ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ ครูประจำชั้น ป.6/1
ครู คศ.1

นางสาวนิรารัตน์ รัตนวัน ครูประจำชั้น ป6/2
ครูผู้ช่วย