ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิรารัตน์ การะเกษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1