ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2