ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิรารัตน์ การะเกษ
ครู คศ.1

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ครู คศ.1