ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2