ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ ครูประจำชั้น ป.5/1
ครู คศ.2

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง ครูประจำชั้น ป.5/2
ครูผู้ช่วย