ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/2
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ ครูประจำชั้น ป.5/1
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1