ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววรรณวิษา กูลแดง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจรรยา นพศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2