ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววรรณวิษา กูลแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศุจีภรณ์ จันขอนแก่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2