ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอุไรวรรณ กะลำพะบุตร ครูประจำชั้นป.3/2
ครู คศ.3

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครู คศ.1

นางสาววรรณชนก เลขมิตร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/1