ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2