ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอุไรวรรณ กะลำพะบุตร ครูประจำชั้นป.3/2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1