ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2