ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ ครูประจำชั้นป.2/1
ครู คศ.3

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/2
ครู คศ.1