ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1