ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2