ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววัลลภา พลับน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิราพร เพชรประดับ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0957791376
อีเมล์ : daehyun2816@gmail.com