ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพนิดา โสมวงศ์
ครู คศ.1