ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : @hotmail.com

นางสาววัลลภา พลับน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2