ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1