ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9966068
อีเมล์ : tanunya1@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
238 ถ.สาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท กศม. คณะ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หัววิจัย
2 หนังสือเผยแพร่
3 ภาคผนวก ซ.11สามมิติ103-107
4 ภาคผนวก ชหนังสือเล่มเล็ก.99-102
5 ภาคผนวก ฉ.96-98
6 ภาคผนวก จ. ความคิดเห็น84-87
7 ภาคผนวก ง... ความต้องการ81-83
8 ภาคผนวก ค.แบบทดสอบ72-80
9 ภาคผนวก ข.69-71
10 ภาคผนวก ก.66-68
11 ประวัติย่อผู้รายงาน
12 ปกรายงาน
13 บรรณณานุกรม
14 วิจัยบทที่ 5
15 วิจัยบทที่ 4
16 วิจัยบทที่3
17 วิจัยบทที่2
18 วิจัยบทที่ 1
19
20 การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)