คณะผู้บริหาร

นายชาตรี นามคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง
ฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์
ฝ่ายงานบุคคลากร

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป