คณะผู้บริหาร

นายชาตรี นามคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนัญญาเจียมศรีพงษ์
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง
ฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง
ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์
ฝ่ายงานบุคคลากร

โสภณ สุขภประเสริฐ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาว ชไมภรณ์ ภิญโญ
ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์
ฝ่ายสำนักงานและกิจการพิเศษ