ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลทั่วไป

     โรงเรียนประถมนนทรี  ตั้งอยู่เลขที่   66/1  ซอย 79  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10120  
โทรศัพท์ / โทรสาร  02-2400697   
E-mail : P_nonsee@hotmail.co.th    
Website:  www.prathomnonsee.ac.th  
     เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 2)  ถึงระดับประถมศึกษา  (ป.1-ป.6)  มีเนื้อที่  9  ไร่  1  งาน 83 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 3 แขวง ได้แก่ แขวงช่องนนทรี  แขวงคลองเตย  แขวงทุ่งมหาเมฆ

แผนที่โรงเรียนประถมนนทรี
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%
87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%
B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%99%
E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5/@13.7117038,100.5536766,
17z/data=!4m5!3m4!1s0x30e29f3fdf094939:0xb0a37d784a4518fc!8m2!3d13.
7123493!4d100.5527219?hl=th&authuser=0
Facebook โรงเรียนประถมนนทรี
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%
87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%
B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%
E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%
A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B-%E0%
B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-327251950762156/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX