หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อน ประถมศึกษาจนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมี โดยมีห้องเรียนทั้งสิ้น 23 ห้องเรียน ประกอบด้วย

 

- ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ห้องเรียน
- ชั้นเรียนพิเศษเรียนร่วม จำนวน 2 ห้องเรียน


          รวมจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2/2557 จำนวนทั้งสิ้น 520 คน บุคลากรในโรงเรียน คณะครูอาจารย์ทั้งสิ้น 45 คน ชาย 7 คน หญิง 29 คน พนักงานราชการ 1 ตน ครูอัตราจ้าง 4 คน นักการภารโรง 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน